V1 – EXTREURE INFORMACIÓ CLAU SOBRE EL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL A PARTIR DEL TEXT DE LA DECLARACIÓ DE LA UNESCO

Per accedir a l’espai Castell de Miravet cal fer la següent activitat: Un text en Anglès sobre la Convenció per a la salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO acompanyat d’un formulari amb quatre preguntes, si les respostes són correctes accedim a l’espai.

Read the brochure below and answer the questions