L’animació sociocultural és una disciplina que promou la participació activa de la gent en la vida social, cultural i política de la seva comunitat. Això es fa mitjançant la creació d’activitats i projectes que tenen com a objectiu millorar la vida de les persones, fomentar la cohesió social i promoure la integració.

En l’àmbit de la formació és important que els professionals tinguin els coneixements i habilitats necessàries per desenvolupar projectes i activitats eficaços i adaptats a les necessitats de la seva comunitat.

La dinamització social és una altra eina important per promoure la participació ciutadana i la cohesió social. Això es fa mitjançant la creació d’espais de trobada i diàleg on la gent pot expressar les seves opinions i preocupacions i on es pot treballar en projectes conjunts.

La gestió d’equipaments és important per garantir que les instal·lacions i serveis necessaris per a les activitats i projectes estiguin disponibles i en bon estat.

Les activitats infantils i les activitats d’envelliment actiu són importants per promoure la inclusió social de totes les edats i millorar la qualitat de vida de les persones en les diferents etapes de la seva vida.

L’educació emocional és un aspecte clau per desenvolupar habilitats socials i emocionals en les persones, cosa que els ajuda a millorar les seves relacions i a gestionar millor les seves emocions.

La dinàmica de grups és una eina clau per promoure la cohesió i la col·laboració entre les persones en les activitats i els projectes.

El màrqueting en causa és una eina important per promoure la consciència social i atraure la gent a les activitats i els projectes.

Els projectes pedagògics són una eina important per promoure la participació i l’aprenentatge actiu en les activitats i els projectes.